Konsultacja prawna 100zł

Podstawowe informacje

W jakiej sytuacji sąd orzeka rozwód?

Sąd rozwiąże małżeństwo, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Z kolei trwały rozkład pożycia jest wówczas, gdy nie ma już szans na ratowanie małżeństwa. Przy czym, wszystkie ww. okoliczności muszą wystąpić łącznie.

Co musi zawierać wyrok rozwodowy?

Wyrok rozwodowy, oprócz rozwiązania małżeństwa musi zawierać rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktach z dziećmi, alimentach, sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie (jeśli małżonkowie nadal mieszkają razem), kosztach procesu. Dodatkowo można w rozwodzie orzec o eksmisji jednego z małżonków, a także podzielić wspólny majątek. Dlatego, pozew rozwodowy powinien również poruszać wszystkie ww. kwestie.

Wina

Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednego małżonka albo z winy obu stron. Pierwsza z opcji jest możliwa tylko gdy oboje małżonkowie oświadczą przed sądem, że nie żądają ustalenia winnego w rozpadzie małżeństwa. Gdy chociaż jeden z małżonków zażąda ustalenia winy, Sąd musi prowadzić w tym kierunku postępowanie.

Władza rodzicielska:

Stosownie do okoliczności sprawy i biorąc pod uwagę dobro dziecka, sąd rozwodowy może:

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom
  2. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
  3. pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców
  4. zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców
Kontakty

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie i częstotliwości kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, z którym dziecko na co dzień nie mieszka. Na zgodny wniosek małżonków Sąd może odstąpić od regulowania kontaktów. Rozstrzygając o kontaktach, sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka a nie wygodą rodzica.

Alimenty

Każdy z rodziców obowiązany jest zaspokajać potrzeby dziecka niebędącego w stanie utrzymać się samodzielnie, w częściach odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym każdego z rodziców. Jeżeli wykonanie obowiązku alimentacyjnego jednego z rodziców polega, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie alimentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

W wyroku rozwodowym Sąd zobowiązuje jednego z małżonków do zapłaty na rzecz dziecka co miesiąc określonej kwoty pieniężnej tytułem alimentów. Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica (a nie jego faktyczne zarobki).

Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. 

W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd orzeka z urzędu o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania (np. jeden pokój dla jednego małżonka, drugi dla drugiego a trzeci dla dziecka). Orzeczenie to reguluje wzajemne stosunki rozwiedzionych małżonków związane ze wspólnie zajmowanym mieszkaniem do chwili, gdy przynajmniej jeden z nich nie opuści tego mieszkania. Sąd może odstąpić od uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania w wyroku wtedy, gdy rozwiedzeni małżonkowie już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania z mieszkania.

Eksmisja

W procesie rozwodowym można żądać eksmisji małżonka, jeśli jego rażąco naganne postępowanie uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie. Okoliczność, ta musi zostać udowodniona przez małżonka, który domaga się eksmisji.

Podział majątku wspólnego 

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce oznacza to, że strony muszą być zgodne co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość poszczególnych składników i komu mają one przypaść w podziale.

Ile kosztuje rozwód? Wyjaśniamy co składa się na koszt rozwodu Sprawdź Alimenty na dziecko Poznaj szczegóły dotyczące alimentów na dziecko Sprawdź Droga postępowania rozwodowego Wyjaśniamy jak przebiega proces rozwodowy Sprawdź