Konsultacja prawna 100zł
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WWW.ROZWÓD24H.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób świadczenia usług w drodze elektronicznej (za pośrednictwem Serwisu www.rozwod24h.pl) przez Michała Czyczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: LawPoint Doradztwo Prawne Michał Czyczewski która jest stale wykonywana w Poznaniu (61-680), przy ul. Nad Różanym Potokiem 28F, NIP: 7811739145.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – rozumie się przez to Michała Czyczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: LawPoint Doradztwo Prawne Michał Czyczewski, która jest stale wykonywana w Poznaniu (61-680), przy ul. Nad Różanym Potokiem 28F, NIP: 7811739145 (dane kontaktowe: e-mail: kontakt@rozwod24h.pl, tel.: 576 101 560)
  2. Usługobiorcy – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.rozwod24h.pl
  4. Formularzu Kontaktowym – rozumie się przez to udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Usługobiorcy wiadomości do Usługodawcy,
  5. Formularzu Zamówienia – rozumie się przez to dostępny na stronie Serwisu formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie zamówienia Usług i ich realizację,
  6. Projekcie Pozwu Rozwodowego – rozumie się przez to przygotowany na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia (oraz ewentualnie w trakcie dalszych konwersacji z Usługodawcą) projekt pozwu o rozwód w sprawie konkretnego Usługobiorcy,
  7. Usłudze – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu,
  8. Zamówieniu Usługi – rozumie się przez to oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez wybór Usługi w Serwisie, uzupełnienie niezbędnych dla danej Usługi danych poprzez Formularz Zamówienia, podanie adresu e-mail Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty Ceny (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), 
  9. Profesjonalnym Pełnomocniku – rozumie się przez to  adwokata (wykonującego zawód w oparciu o Ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze) lub radcę prawnego (wykonującego zawód w oparciu o Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o Radcach prawnych),
  10. Cenie – rozumie się przez to cenę brutto Usługi umieszczoną w Serwisie. Ceny Usług znajdujących się w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
  11. Konsumencie – rozumie się przez to Usługobiorcę, będącego osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  12. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszym dokument.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Usługobiorcy po zawarciu umowy, w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

§ 2
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS

 1. Usługi świadczone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się z udostępnionymi w nim przez Usługodawcę informacjami mają wszyscy korzystający z sieci Internet i odwiedzający Serwis.
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy usługi płatne i nieodpłatne.
 4. Nieodpłatne Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na: 
  1. udostępnieniu Usługodawcom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie ,
  2. umożliwieniu skontaktowania się z Usługodawcą poprzez Formularz Kontaktowy. 
 5. Odpłatne Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
  1. przygotowaniu dla Usługobiorcy Projektu Pozwu Rozwodowego („Pozew o rozwód”), 
  2. jednej konsultacji telefonicznej Usługobiorcy z Profesjonalnym Pełnomocnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, który udzieli porady prawnej w temacie rozwodu (na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę) oraz wyceni koszt ewentualnego, kompleksowego poprowadzenia sprawy rozwodowej Usługobiorcy („Rozwód z adwokatem”), 
  3. zapewnieniu Usługobiorcy wsparcia Profesjonalnego Pełnomocnika podczas jednej rozprawy sądowej w sprawie o rozwód Usługobiorcy, przy czym usługa ta jest dostępna wyłącznie dla osób które złożyły do sądu pozew przygotowany przez Usługodawcę w ramach Usługi, polegającej na przygotowaniu Projektu Pozwu Rozwodowego, a jej zamówienie można złożyć najdalej na 23 dni przed terminem rozprawy, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania ww. usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas zamówienie może zostać złożone na 7 dni roboczych przed terminem rozprawy („Rozprawa z pełnomocnikiem”). 
   Cena niniejszej usługi obejmuje reprezentowanie Usługobiorcy przez Profesjonalnego Pełnomocnika podczas 1 rozprawy rozwodowej przed sądem. Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla Profesjonalnego Pełnomocnika według jego stawek (bez udziału Serwisu).
 6. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu ww. przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

§ 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest przede wszystkim akceptacja treści Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10, 
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, 
  4. posiadanie programu do odczytu i zapisywania plików formatu pdf, doc, docx,
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  6. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 lub większa.
 3. W Serwisie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystania przez Usługodawcę określone zostały w załączniku do Regulaminu o nazwie „Informacje o wykorzystywaniu plików cookies w serwisie rozwod24h.pl”. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. Treść załącznika udostępniona została również bezpośrednio w Serwisie (w stopce strony internetowej) pod nazwą „Pliki cookies”.
 4. W Serwisie nie są rozpowszechniane treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ani treści o charakterze pornograficznym. 
 5. Wszystkich Usługobiorców obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w tym treści wymienionych w pkt 4.

§ 4
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Usługobiorców.
 2. Płatność następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i naciśnięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
 3. Usługobiorca ma 3 dni robocze na uregulowanie Ceny. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 4. Tylko prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia oraz opłacenie odpłatnej Usługi umożliwia jej realizację.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu Zamówienia oraz w dalszej korespondencji bądź w kontakcie telefonicznym z Usługodawcą informacji i danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługodawca, przed potwierdzeniem przyjęcia do realizacji zamówienia odpłatnej Usługi zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Usługobiorcy, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. Usługodawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia Usługi:
  1. złożonego na nieprawidłowo lub niezupełnie wypełnionym Formularzu Zamówienia,
  2. złożonego z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

§ 5
ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 1. Momentem zawarcia umowy o świadczenie odpłatnej Usługi jest potwierdzenie przez Usługodawcę złożonego i opłaconego przez Usługobiorcę zamówienia za pośrednictwem Serwisu (w drodze wiadomości e-mail, na adres podany w Formularzu Zamówienia), które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Usługobiorcy i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. 
 2. Usługodawca potwierdza złożone przez Usługobiorcę zamówienie po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. 
 3. Usługodawca wystawia  fakturę po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tylko na żądanie Usługobiorcy i przesyła ją w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail, przy czym żądanie wystawienia faktury może zostać zgłoszone najdalej w terminie 3 miesięcy od daty wykonania Usługi. 
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 5. Warunki umowy zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy.
 6. Korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą celem wykonania umowy odbywa się w drodze elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) lub telefonicznie.
 7. Ceny odpłatnych Usług podane są na stronie głównej Serwisu i są cenami brutto. Cena stanowi wynagrodzenie za wykonanie Usługi.  Cena nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych ani innych kosztów i wydatków o których mowa w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 27 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 90, poz. 594).
 8. Realizacja odpłatnych Usług, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, odbywa się w następujący sposób:
  1. wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu tj. „Pozew o rozwód” – jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania ww. usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca prześle Usługobiorcy (na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia) Projekt Pozwu Rozwodowego. Natomiast w sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym przez Usługodawcę.
   Jeżeli niezbędnym okaże się wyjaśnienie informacji podanych przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia (zwłaszcza co do okoliczności faktycznych), wówczas Usługodawca podejmie kontakt telefoniczny lub mailowy z Usługobiorcą i w takim przypadku termin realizacji umowy wydłuża się do 14 dni roboczych. Jeśli w wyniku podjętego przez Usługodawcę kontaktu lub jego próby Usługobiorca nie wyjaśni podanych w Formularzu Zamówienia informacji, wówczas Usługodawca prześle Usługobiorcy Projekt Pozwu Rozwodowego w oparciu wyłącznie o dane z Formularza Zamówienia,
  2. wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 Regulaminu tj. „Rozwód z adwokatem” – jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas konsultacja telefoniczna wraz z wyceną nastąpi w terminie 3 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy. Natomiast w sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym przez Usługodawcę.
   Cena uiszczona za konsultację jest następnie zaliczana na poczet wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy rozwodowej przez Profesjonalnego Pełnomocnika, jeśli Usługobiorca zdecyduje się na zlecenie jej prowadzenia ww. Profesjonalnemu Pełnomocnikowi (o tę kwotę umniejszane jest wynagrodzenie pełnomocnika),
  3. wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu tj. „Rozprawa z adwokatem” – jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas w terminie 3 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku Usługodawcy nastąpi kontakt telefoniczny Profesjonalnego Pełnomocnika z Usługobiorcą w celu ustalenia i wyjaśnienia faktów oraz danych podanych w pozwie przygotowanym w oparciu o Formularzu Zamówienia.  Natomiast w sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym przez Usługodawcę.
   Przy realizacji niniejszej usługi Usługobiorca zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa procesowego przydzielonemu mu przez Usługodawcę Profesjonalnemu Pełnomocnikowi. Umocowanie obejmuje zastępowanie Usługobiorcy na jednej rozprawie. Brak udzielenia pełnomocnictwa stanowi przeszkodę w realizacji niniejszej usługi, za którą to (za ww. przeszkodę) odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca, a zatem jeśli Usługobiorca nie udzieli ww. pełnomocnictwa, wówczas Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej Ceny tytułem wykonania usługi. 
   Usługobiorca zobowiązuje się do udzielenia Profesjonalnemu Pełnomocnikowi wszystkich niezbędnych informacji celem rzetelnego reprezentowania jego interesów na rozprawie, zwłaszcza co do okoliczności faktycznych oraz rzutujących na ewentualne wnioski dowodowe oraz żądania Usługobiorcy.
   W razie nieobecności Usługobiorcy na rozprawie, Profesjonalny Pełnomocnik zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o przebiegu rozprawy, podjętych w jej toku czynnościach i o sposobie jej zakończenia (następnych terminach, zamierzonych czynnościach itp.).
 9. Umowa o wykonanie odpłatnych Usług, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu ulega wygaśnięciu z chwilą wykonania tejże odpłatnej Usługi.
 10. Realizacja usługi Formularza Kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skontaktowania się z Usługodawcą przy pomocy formularza. Usługa udostępnienia Formularza Kontaktowego świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na podejmowanie przez Usługodawcę współpracy z Profesjonalnymi Pełnomocnikami przy realizacji poszczególnych etapów lub elementów zamówionej odpłatnej Usługi w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 12. W sytuacji, w której dane podane przez Usługobiorcę są nieprawidłowe lub niepełne, powyżej określone terminy realizacji Usług mogą ulec wydłużeniu najdalej o 7 dni roboczych od poprawienia lub uzupełnienia danych przez Usługobiorcę. Jeżeli dane podane przez Usługobiorcę są nieprawidłowe lub niepełne, wówczas Usługodawca powinien zawiadomić o tym Usługobiorcę w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o świadczenie odpłatnej Usługi.
 13. Usługodawca odpowiada za wykonanie Usług na zasadach ogólnych tj. za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 14. Usługobiorcy nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
 15. Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą w związku z realizacją odpłatnych Usług odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6
ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Cena może być uiszczona wyłącznie za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl.
 2. Usługodawca umożliwia wpłatę Ceny za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
  1. przelewy online  – jest to płatność za pomocą przelewu internetowego realizowanego bezpośrednio przez stronę internetową banku. Po wybraniu swojego banku, należy zalogować się do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. wszystkie dane do przelewu zostaną automatycznie wypełnione,
  2. BLIK – transakcja przez system płatności mobilnych, który za pomocą bankowej aplikacji, udostępnia szybkie płatności. Wystarczy przy użyciu telefonu w aplikacji banku wygenerować kod BLIK a następnie wpisać go w odpowiednie pole w trakcie płatności, następnie zaakceptować proces przy użyciu smartfona,
  3. raty – płatność ratalna dostępna jest dla transakcji, których wartość wynosi od kwoty 300,00 zł do 20.000,00 zł i oferowana jest przez mBank lub Alior Bank
  4. przedpłata/przekaz tradycyjny – ta forma płatności polega na udostępnieniu składającemu zamówienie danych rachunku bankowego, na który składający zamówienie w dowolny sposób dokona zapłaty. Korzystając z tej formy płatności Usługobiorca zobowiązany jest wskazać w tytule transakcji numer zamówienia oraz podać swoje imię i nazwisko.
 3. Po naciśnięciu przez Usługobiorcę przycisku „zamawiam i płacę”, automatycznie zostanie wygenerowany unikalny link który przekieruje Usługobiorcę na platformę płatności Przelewy24 w celu dokonania zapłaty. Link płatności ważny będzie tylko przez 15 minut. W razie braku wybrania jakiejkolwiek opcji płatności przez Usługobiorcę w przeciągu 15 minut transakcja zostanie automatycznie anulowana. Po tym czasie nie ma możliwości powrotu do zamówienia i dokonania płatności. W sytuacji chęci skorzystania z naszych usług niezbędne będzie wówczas ponowne złożenie zamówienia oraz jego opłacenie na czas.
 4. Informacje w zakresie metod płatności, o których mowa w § 6 Regulaminu, udostępnione zostały również na stronie głównej Serwisu (w stopce strony internetowej) pod nazwą „Metody płatności”.

§ 7
REKLAMACJA

 1. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z oferowanych w nim Usług.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w szczególności jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o stwierdzonych uchybieniach niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane na adres e-mail: kontakt@rozwod24h.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Usługobiorcy. 
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca niezwłocznie wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji od Usługobiorcy. W razie braku zadośćuczynienia wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania o czym poinformuje Usługobiorcę.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie odpłatnych Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług (zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu).
 2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wówczas proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie Ceny.
 3. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określonego w załączniku do Regulaminu o nazwie „wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie należy przesłać na adres korespondencyjny lub elektroniczny (e-mail) Usługodawcy.
 6. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu Konsumentowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. 

§ 9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Wszystkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Usługodawcy.
 3. Prawa autorskie majątkowe dotyczące Utworów (w tym Projekt Pozwu Rozwodowego) powstałych w wyniku świadczenia Usług należą do Usługodawcy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z tychże Utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, co oznacza, że na jego rozpowszechnianie wymagana jest zgoda Usługodawcy. Zgoda taka powinna zostać udzielona w formie pisemnej.

§ 10
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Każdy Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie odpłatnych Usług,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. może skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 11
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę (administratora danych osobowych) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określa załącznik do Regulaminu o nazwie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”, stanowiący integralną jego część. Treść tego załącznika została ponadto udostępniona na stronie głównej Serwisu (w stopce strony internetowej) pod nazwą „RODO”.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku gdyby któreś z postanowień Regulaminu uznane zostało za nieważne, zastosowanie w to miejsce znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na treść nowego Regulaminu, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. 
 6. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim i stosuje się do nich przepisy prawa polskiego.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.

Załączniki: 

 1. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies w serwisie rozwod24h.pl
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy