Konsultacja prawna 100zł

W przypadku orzeczenia rozwodu mamy co do zasady dwie możliwości sformułowania żądania. Pierwsza to rozwód bez orzekania o winie często potocznie nazywany rozwodem za porozumieniem stron. Jest to opcja znacznie szybsza i często już po pierwszej rozprawie może dojść do orzeczenia rozwodu. Druga opcja to rozwód z orzeczeniem o winie jest to zdecydowanie dłuższa droga. Sąd musi przeprowadzić pełne postepowanie dowodowe, ponieważ trzeba ustalić winę jednego lub obu małżonków. 

Przebieg postępowania rozwodowego


1.  Wniesienie pozwu

Pierwszym krokiem inicjującym zarówno postępowanie rozwodowe zmierzające do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez niego, jest wniesienie podpisanego pozwu w dwóch egzemplarzach do Sądu Okręgowego  w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.


2.  Wyznaczenie terminu rozprawy i przesłanie pozwu przez Sąd

Sąd po otrzymaniu pozwu prześle jego odpis do strony pozwanej.  Wraz z odpisem pozwu Sąd przesyła również pozwanemu zobowiązanie do ustosunkowania się do jego treści. Informuje również obie strony o wyznaczonym terminie rozprawy. 


3.  Rozprawa

Na rozprawie w zależności od żądania, sąd może przesłuchać jedynie strony i na tym postępowanie dowodowe zakończyć (przesłuchanie stron jest obowiązkowe). Jeśli obie strony są zgodne i żądają rozwodu bez orzekania o winie, już na pierwszej rozprawie sprawa może się sfinalizować. Nieco bardziej skomplikowany i czasochłonny jest proces w sytuacji, gdy jedna ze stron żąda orzeczenia o winie drugiej strony w rozpadzie małżeństwa. Wiele zależy też od pozostałych wniosków stron m. in. w zakresie alimentów na rzecz małoletnich dzieci/drugiego małżonka, władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi, ewentualnej eksmisji jednego małżonka jak i ilości i rodzaju wniosków dowodowych.


4. Wyrok

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód (z orzeczeniem o winie lub bez) bądź powództwo oddala. Rozstrzygnięcie zapada w formie wyroku i może nastąpić już po pierwszej rozprawie, jeżeli wszystkie istotne kwestie z punktu widzenia wyroku zostały ustalone przez współmałżonków przed lub w toku rozprawy.


5. Uprawomocnienie 

Uprawomocnienie wyroku nastąpić może już po 7 dniach od jego ogłoszenia, jeżeli żadna ze stron nie wniesie w tym czasie wniosku o uzasadnienie wyroku. W sytuacji gdy któraś ze stron złoży taki wniosek, ale następnie odstąpi od wniesienia apelacji, wówczas wyrok uprawomocni się po 14 dniach od doręczenia  wyroku z uzasadnieniem.  Po uprawomocnieniu się wyroku strony mogą złożyć do sądu wniosek o przesłanie odpisu wraz z ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Podział majątku wspólnego małżonków Kilka słów o podziale majątku podczas rozwodu Sprawdź Ile kosztuje rozwód Sprawdź jakich kwot spodziewać się podczas rozwodu Sprawdź Rozwód a władza rodzicielska Dowiedz się więcej o władzy rodzicielskiej Sprawdź