Konsultacja prawna 100zł

Pierwszym głównym i zasadniczym kosztem, z którym spotkamy się w sytuacji złożenia pozwu rozwodowego, jest opłata sądowa od pozwu. Obecnie wynosi ona 600 zł i jest niezależna od tego czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez.  W sytuacji gdy orzeczono rozwód  bez orzeczenia o winie, sąd zwróci powodowi, który uiścił całą opłatę połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Ponadto od byłego małżonka można żądać zwrotu ¼ wpisu (150 zł).

Rozwód – od czego zacząć?

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy przygotować wszelkie konieczne dokumenty, w tym odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualnie odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu tych dokumentów konieczne będzie złożenie wniosków w urzędzie stanu cywilnego o ich wydanie. Koszt wydania jednego takiego dokumentu to 22 zł.  

W postępowaniu rozwodowym można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia (np. alimentów czy kontaktów z dziećmi)  na czas trwania postępowania i w sytuacji, gdy składamy wniosek wraz z pozwem to jest on bezpłatny. Natomiast w sytuacji kiedy wniosek taki składamy już po złożeniu pozwu, wówczas należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł.

W sytuacji gdy w wyroku rozwodowym chcielibyśmy by sąd zamieścił inne niż obligatoryjne rozstrzygnięcia, konieczne jest uiszczenie odrębnej opłaty sądowej. I tak, przy wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków od drugiego małżonka pobiera się dodatkową opłatę stosunkową, zależną od wysokości żądanych alimentów (5% od wartości przedmiotu sporu). Z kolei przy wniosku o podział majątku wspólnego małżonków opłata wynosi 1000 zł, jednakże przy zgodnym projekcie  podziału majątku będzie to 300 zł.

Po wydaniu wyroku rozwodowego, jeśli chcielibyśmy wnieść apelację musimy w pierwszej kolejności złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wniosek o jego uzasadnienie, do którego konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł.  Koszt wniesienia apelacji to 600 zł, jednakże na poczet tej opłaty zalicza się już uiszczoną opłatę od wniosku o uzasadnienie i w związku z tym wraz z apelacją konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł.

Pamiętać trzeba, iż wraz z pozwem rozwodowym można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie na specjalnym formularzu, obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków (np. kosztów wydania opinii przez biegłego). Częściowe zwolnienie od kosztów, może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej lub procentowej części kosztów, albo określonej ich kwoty, lub niektórych opłat(np. tylko opłaty od pozwu) lub wydatków. Samo złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezpłatne, a postanowienie w tym przedmiocie, w wypadku gdyby było dla nas niekorzystne, można zaskarżyć zażaleniem.

Rozwód a władza rodzicielska Dowiedz się więcej na temat władzy rodzicielskiej Sprawdź Alimenty na dziecko Dowiedz się więcej o alimentach na dziecko Sprawdź Droga postępowania rozwodowego Wyjaśniamy jak przebiega proces rozwodowy Sprawdź