Konsultacja prawna 100zł

Obowiązek alimentacyjny zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża on krewnych w linii prostej i rodzeństwo.   

W toku postępowania rozwodowego sąd obligatoryjnie rozstrzyga o wysokości alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. 

Rodzice zobowiązani są do utrzymywania dziecka od chwili jego urodzenia, aż do momentu kiedy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny spoczywa w równym stopniu na obojgu rodziców. W sytuacji gdy dziecko mieszka z jednym z rodziców, ten wykonuje swój obowiązek alimentacyjny względem niego dostarczając mu środki utrzymania oraz wychowania przez swoją pracę, ale także troskę i opiekę. Natomiast rodzic który z dzieckiem nie zamieszkuje na stałe swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka w większym stopniu będzie spełniał poprzez uiszczanie na jego rzecz określonej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej. Sąd orzekając wysokość renty alimentacyjnej bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale także zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców. Kodeks nie wskazuje granicy wiekowej, po której przekroczeniu rodzice automatycznie zostają zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, następuje to bowiem w momencie kiedy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie lub pozwalają mu na to dochody z jego majątku.  Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się lub w stacji gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Ponadto na wniosek jednego małżonka sąd w wyroku rozwodowym może orzec również alimenty na byłego małżonka. Są one ściśle związane z winą rozkładu pożycia małżeńskiego, i na tej samej podstawie wyróżnia się różne przesłanki umożliwiające ich zasądzenie. 

Otóż w sytuacji gdy sąd rozwiązuje małżeństwo stron bez orzekania o winie, lub z winy obu stron wówczas przesłanki orzeczenia obowiązku alimentacyjnego są następujące: 

Natomiast w sytuacji orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, orzeczenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego może nastąpić w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.  W tym przypadku nie ma konieczności wystąpienia przesłanki niedostatku. 

Ustawodawca wskazuje dwie sytuacji kiedy obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa: 

Podział majątku wspólnego małżonków Kilka słów o podziale majątku podczas rozwodu Sprawdź Dowody w sprawie rozwodowej Dowody w postępowaniu, na co zwrócić uwagę Sprawdź Droga postępowania rozwodowego Wyjaśniamy jak przebiega proces rozwodowy Sprawdź