Konsultacja prawna 100zł

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) z późn. zm.,zwanym dalej „RODO”, przekazujemy poniższe informacje.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Michał Czyczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LawPoint Doradztwo Prawne Michał Czyczewski, która jest stale wykonywana w Poznaniu (61-680), przy ul. Nad Różanym Potokiem 28F, NIP: 7811739145.

Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@rozwod24h.pl, tel.: 576-101-560.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS ADMINISTRATOR BĘDZIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe administrator będzie przetwarzać w następujących celach:

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych będzie udzielona administratorowi zgoda, dane te będą wykorzystywane w celach, w których zgoda została wyrażona – przez czas w niej określony, nie dłużej jednak niż do czasu jej cofnięcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Niezależnie od powyższego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przysługuje Państwu nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wniosek taki obliguje nas po jego przyjęciu do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta, co jednak nie będzie wpływać na prawidłowość przetwarzania Państwa danych przed dokonaniem cofnięcia zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do administratora wniosek o:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Do złożenia zamówienia, a tym samym do zawarcia umowy z administratorem niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia na stronie www.rozwod24h.pl. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niemniej jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zamówienia, a tym samym uniemożliwi zawarcie umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy świadczenia usług zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu www.rozwod24h.pl niezbędne jest podanie danych w zakresie co najmniej wynikającym z udostępnionego przez administratora wzoru takiego oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu ww. serwisu. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wskazania tychże danych może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli lub zwrot należności.

ZŁOŻENIE REKLAMACJI A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Do złożenia i umożliwienia rozpatrzenia reklamacji usług świadczonych przez administratora w drodze elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego www.rozwod24h.pl, niezbędne jest podanie danych wskazanych w regulaminie ww. serwisu, w części dotyczącej procedury reklamacyjnej. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wskazania tychże danych uniemożliwi skuteczne złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji.

KOMU ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osób upoważnionych przez administratora (np. jego pracownikom) – innym podmiotom, w tym:

Obecnie administrator nie planuje przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (Unia Europejska, Norwegia, Liechtenstein i Islandia). W razie podjęcia decyzji o przekazaniu Państwa danych poza obszar EOG zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

W zakresie portali społecznościowych (np. facebook) informujemy, iż w związku ze specyfiką takich portali, informacje o osobach obserwujących stronę administratora na takim portalu, o polubieniach, o treści komentarzy, postów i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.