Konsultacja prawna 100zł

Rozwód jest zazwyczaj bardzo stresującym wydarzeniem w życiu małżonków jak i ich dzieci. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, iż nie można orzec rozwodu, jeżeli w skutek niego  miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Z tego powodu bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie dzieci na rozwód, ale również wypracowanie dalszego sposobu wychowywania wspólnych dzieci. Jeśli sąd w toku postępowania rozwodowego uzna, że dobro małoletnich dzieci stron nie ucierpi w wyniku rozwodu i rozwód ten orzeknie, wówczas obligatoryjnie rozstrzyga m. in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.

Kodeks rodzinny o władzy rodzicielskiej

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Piecza nad osobą dziecka obejmuje obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dziecka i kierowania nim. Rodzice osobiście obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.


Czyniąc ustalenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron w toku postępowania rozwodowego jak i w wyroku rozwodowym sąd może:

1. Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Takie orzeczenie  jest możliwe wyłącznie na zgodny wniosek rodziców i tylko jeśli  zawarli pisemne porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (tzw. rodzicielski plan wychowawczy).

2. Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. W takim przypadku sąd ograniczy sposób wykonywania władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, np. do współdecydowania o edukacji czy leczeniu.

3. Zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej lub pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców. Sąd w  wyroku rozwodowym  może zawrzeć również inne rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej w szczególności ograniczyć, pozbawić lub zawiesić władzę rodzicielską co do jednego lub obojga z rodziców.

Podkreślenia wymaga, iż przy wyborze sposobu orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka.

Podział majątku wspólnego małżonków Kilka słów o podziale majątku podczas rozwodu Sprawdź Alimenty na dziecko Dowiedz się więcej o alimentach na dziecko Sprawdź Droga postępowania rozwodowego Wyjaśniamy jak przebiega proces rozwodowy Sprawdź